یکان نو 19 منتشر شد

نوزدهمین شماره مجله ریاضی یکان نو منتشر شد.

 

در این شماره می خوانید:

مشکل 40 ساله،اصل ضرب و اصل جمع بندی،تست مثلثات

ریشه مشترک بین دو معادله، رادیان چیست؟  ،کمان در خور زاویه ، احتمال هندسی ،چند مساله از حد توابع و

مطالب خواندنی دیگر

فکس مجله 8329878-0711

شیراز،صندوق پستی3-718573

/ 0 نظر / 27 بازدید