درحاشیه هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درحاشیه هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران

عنایت اله راستی زاده

دبیرریاضی ـشیراز

 

 

 

هفتمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران ازاول تا سوم شهریور83 درشهرستان سنندج برگزار شد.یادداشت حاضرقصد ارایه گزارشی ازاین کنفرانس را ندارد بلکه می کوشد ضمن اشاره به تمایز های این کنفرانس با6 دوره قبلی،مطالبی رادرحاشیه کنفرانس طرح ودربعضی مواردپیشنهادهایی راارایه دهد:

 

 

1:

سرعت عمل کمیته های علمی واجرایی وعملی کردن برگزاری کنفرانس درشهریورماه 83

فاصله بین تصمیم تا اجرادرحدود5ماه بوده است که از این بابت باید به دست اندرکاران برگزاری کنفرانس آفرین گفت وشهامت آنها راتحسین کرد. وضعیتی که مشابه آنرا فقط درکنفرانس چهارم (تهران ) می توان مثال زد.

 

 

2:

ترکیب وتعداد اعضاءکمیته علمی

دراین دوره22نفرعضو کمیته علمی کنفرانس بودندکه ازمیان آنها 9نفررامعلمین ومدرسین مراکز

تربیت معلم تشکیل می دادکه درنوع خودچه ازلحاظ تعدد اعضاءوچه ترکیب آنها متمایز بود.

3:

 

بالاترین تعداد پذیرش مقاله

ازمیان 250مقاله واصله به دبیرخانه 170مقاله درقالب سخنرانی های 40،20و10دقیقه ای،کارگاه وپوستربرای ارایه پذیرفته شده بود.هرچندافزایش تعداد مقالات پذیرفته شده حکایت ازتوجه کافی

کمیته علمی به بروز وظهور توانایی های جامعه معلمان ریاضی کشور داشت ویا ازسویی دیگراز

نزدیک بودن مرتبه کسب شده توسط دارندگان مقالات خبر می داداما از دیگر سومتاسفانه سطح

بعضی ازمقالات ارایه شده واقعاً پایین بودونشان ازسهل انگاری بعضی نویسندگان مقالات وداوری آنها داشت.

4:

 

سخنرانی های ده دقیقه ای

این هم قالب جدیدی بود که دراین کنفرانس برای اولین بارتجربه شد.البته تغییر سخنران ورفت وآمد

حاضرین درسالن وجابجایی افراد وتدارک امکانات هم خود 10 دقیقه زمان می برد.این که تا چه حد

برنامه مؤفق بوده است مستلزم تحقیق وارزیابی بیشتر است.

5:

 

تعددوهمزمانی کارگاه ها ومیزگردهای موضوعی

این هم ازنکات مثبت وقابل توجه کنفرانس هفتم بود ضمن آنکه اکثر آنهابخوبی برگزارشدوبااستقبال

چشمگیر شرکت کنندگان همراه بود.حتی دربعضی مواردهمچون کارگاه

 

ICT

شلوغی وازدحام علاقمندان

خارج ازحدتصور برنامه ریزان بود.

6:

 

تعددسخنرانی های موازی وتنوع برنامه ها

اجرای حداقل 12سخنرانی 20دقیقه ای همزمان یکی ازنکات بارز این کنفرانس بودبه حدی که شرکت

کنندگان باحضور دریکی ازسالن ها حسرت حضور دریازده تای دیگر را می خوردند!

7:

 

اعلامیه سخنرانان!

درودیوارهای محل کنفرانس پربودازاعلامیه ودعوت نامه سخنرانان 20دقیقه ای و10دقیقه ای که نمونه آن رادرکمترکنفرانسی شاهد بودیم! احتمالاًبایدمنتظر روش های تبلیغی جدیددرکنفرانس های

بعدی هم باشیم.جالب اینجابودکه باتغییرمحل سالن سخنران،سخنران ماژیک بدست وحیران درحال

تغییرتک تک اعلامیه های نصب شده اش بود!

 

 

8:

تغییر،تغییروتغییر! 

تغییرسخنران،تغییرساعت وتغییرمحل بعضی ارایه هاومیزگردها آن هم به صورت مداوم (که بخشی از آن اجتناب ناپذیر است )نیزازنکات متاسفانه منفی این کنفرانس بودکه خیلی ها راسردرگم می کرد.

9:

 

ریاضی نویس فارسی-تک(F-TEX

)می آید!

تاکید وتوجه ویژه به آموزش وفراگیر شدن استفاده ازنرم افزارریاضی نویسی فارسی ـتک ازمحاسن

این دوره بود،که باهمکاری بخش ریاضی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد.بنابه اظهار یکی ازاعضاء کمیته علمی ودست اندرکار

 

IT ،تنها 6 مقاله ازحدود250مقاله ارسالی به دبیر خانه بااستفاده از این نرم افزارتهیه شده بودوبقیه درقالب WORD

ارسال شده بود.

دبیرخانه کنفرانس در

 

CD

اهدایی به شرکت کنندگان این نرم افزارراگنجانده بودودرخبرنامه نیز راهنمایی های مختصری به چاپ رسیده بود.

 

 

10:

کنفرانس واینترنت

امکان استفاده از اینترنت محدود وتعدادسیستم های موجودومتصل به شبکه اصلاً پاسخگو ی خیل

مشتاقان نبود ونمی توانست رضایت خاطرکاربران را فراهم آورد.ضمن آنکه مقاله های پذیرفته شده

در بخش ریاضی و

 

IT

نیز کم شمار بود.

 

 

11:

نزدیکی محل اقامت،پذیرایی وسالن های کنفرانس وسادگی رفت وآمدازویژگیهای دیگر این کنفرانس به شمار می رفت.

 

 

12:

پوستر مثل همیشه !  

یکی ازمسایل قابل توجه چه در این کنفرانس وچه درکنفرانسهای گذشته ضعف در شیوه ارایه پوستر

وعدم خلاقیت بخصوص از جانب صاحبان پوسترهامی باشد.به جزچندمورد خاص اکثردارندگان پوستر

مقالات خود رابدون طراحی خاص وتوجه به جنبه های گرافیک وجلب مخاطب ،درروی همان کاغذ های

معمولی وبا همان اندازه ها،برروی پانل ها نصب کرده بودند ونوآوری کمتر به چشم می آمد.جا داردبا

برگزاری مسابقه وانتخاب پوستر برگزیده تحولی در این بخش صورت داد.

13:

 

عدم توجه درحمایت مالی ازسوی کنفرانس به دارندگان مقالات

اکثرارایه دهندگان مقالات انتظار داشتند(که انتظار بجایی نیز هست)بعنوان حداقل حمایت،ازهزینه های

پرداختی معاف شوند.کاری که درسومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران(کرمان ) صورت گرفت ولی ادامه نیافت!

 

 

 

 

14:

رویکرد ارزنده دیگر

رویکرد ارزنده دیگری که قابل ذکر است توجه بیش از گذشته سخنرانان به فن آوری روزوتوجه به

سبک وسیاق ارایه مطالب بود.بخصوص استفاده گسترده از

 

Power Point

ونرم افزارهای ریاضی که

نویدآینده ای روشن درارتقاءآموزش ریاضی کشور خواهد داشت وامید می رود باتجهیز مدارس کشورمان به امکانات سخت افزاری ، روشهای جدید ارایه مطالب درکلاس ها باب شود.

 

 

15:

مجلات ریاضی هم بروبیایی داشتند!

رشد آموزش ریاضی درجشن 20سالگی خود شرکت می کردوشماره 76خودرابه همه شرکت کنندگان هدیه دادومجله برهان (رشد برهان) که 42امین شماره اش رادرکنفرانس تقدیم علاقمندان

دانش ریاضیات مدرسه ای کرد.این دومجله که هم اکنون بطور منظم منتشر وتوزیع میشوند باپخش

فرمهای نظرسنجی درصدداصلاح عملکرد وتوسعه برنامه های خودبودند.

ازدیگر سومجله نوپای اتحاد،نشریه اتحادیه معلمان ریاضی کشوراولین شماره اش رابه کنفرانس

رساندومجلات فرزان ودلتا بترتیب ازاستانهای چهارمحال وبختیاری وکردستان نیزتوزیع شد.

 

 

16:

باز هم ردپذیرش! 

همچون یکی دو کنفرانس قبلی،بیش از1000علاقمند حضوردرکنفرانس بدلیل محدویت جا وامکانات

ردپذیرش شدندکه لازم است برای این مشکل فکری کرد.ظرفیت محدودسالن افتتاحییه،خوابگاهها و

پذیرایی رامیتوان 3مشکل عمده دانست.چراکه درهنگام اجرای برنامه های موازی وجنبی به نظر می رسد کنفرانس از تمام ظرفیت خود استفاده نمی کندومی توان تعداد بیشتری رابا محدویت ها وشرایط خاص پذیرفت.

 

 

17:

پایان خوش 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱٤ شهریور ۱۳۸۳
تگ ها : نقد و نظر