در پی سنگی صافتر!

نمی دانم درچشم جهانیان چگونه ام،اما به نظر خودتنهاطفلی هستم که درساحل دریا بازی می کنم ودر پی سنگی

صافتر یا صدفی زیباترازمعمولم در حالی که اقیانوس عظیمی ازواقعیت دست نخورده پیش رو دارم.

نیوتن

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ روز ٢٩ امرداد ۱۳۸۳