روزملی خیام

 

روزملی خیام

956سال پیش درچنین روزی عمرخیام شاعرریاضیدان ومنجم ایرانی درنیشابور دیده به جهان گشود.

کارهای خیام درریاضیات بکروشگفت انگیزاست.اوباتقسیم بندی معادله های درجه سوم اغلب آنهارابه کمک

مقاطع مخروطی حل می کند.اودرزمینه جبرهندسه اقلیدسی ونظریه خطوط موازی فعالیت های زیادی انجام داده

است.گاه شمارمعروف به جلالی نتیجه کارخیام است.درگاه شماری خیام هرپنج هزار سال یک روزاشتباه می شود.

کتاب

 

جبرومقابله

از آثاراوست.بایک پیش گفتار بسیارخواندنی وجمله ای که لابدشنیده اید:

ریاضیات به پیشگامی سزاوارتر است.>>>>

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ٧:۱٠ ‎ق.ظ روز ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳