وبلاگ نویسی ریاضی را نقل همی کنندکه ...

حکایت اندر احوال وبلاگ نویس ریاضی که نقد همی نوشت.....

وبلاگ نویسی ریاضی را نقل همی کنندکه وی به سالی وماهی وروزی باهمراهی تنی چند

 

نقد همی نوشت بر معایب واضح ومبرهن سئوالات حساب جامعه وفاضله مسابقا ت مثلاٌ

 علمی  ولایتی  ازولایات؛درعهدی که منصوبین جای همی خوش نموده بودندی واجازت نقد

 وطرح اشکال بر دیگران حرام دانستندی وخویش را قیم  فرض کردندی!

چون شیخ الشیوخ نامه وارده را خواندندی؛آشفته حال شدندی وبه محض دیدارآن وبلاگ نویس

 بیکار!!!چون حرامیان براو ویارانش طعنه همی زدندی که تو برو کشکت را بساب ( یعنی وبلاگت را

بروز کن !) و تو را چه به این حرفها ، وبلاگ نویس سر در جیب مراقبت فرو بردی و اندر احوال نقد خود و یاران در اندرونی خزیدندی که گویا جماعتی نا بخرد فکر همی کنند که وبلاگ نویسی نقل بیکاری است  و هر آن که دستی در ITدارد از دیگر فنون تهی بودندی . لذا ، اندیشه کردی که در پاسخ به آن نیش ها در جمع و جماعات دیگر علوم غیر وبلاگی ریاضی خود را به رخ کشیدندی ! شاید تنبه ای جماعت نقد ناپذیر را حاصل آید!

یکی گفت : این نیز بگذرد ...

 

  
نویسنده : عنایت اله راستی زاده ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز ٢٦ اسفند ۱۳۸٤